logo    
   
     

 
Dr hab. inż. Agnieszka Pusz

Problematyka badawcza (zainteresowania naukowe):

  • zagadnienia związane z gleboznawstwem, ochroną i rekultywacją gleb,
  • badanie stopnia zanieczyszczenia gleb oraz środowiska gruntowo - wodnego i określenie przyczyn ich degradacji,
  • rekultywacja i sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych ze szczególnym uwzględnieniem terenów pohutniczych i pogórniczych,
  • formy występowania metali w glebach,
  • metody rekultywacji i remediacji gleb zanieczyszczonych metalami, w tym fitoremediacja,
  • ochrona powierzchni ziemi w ocenach oddziaływania na środowisko,
  • prawne aspekty ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych.

Publikacje i opracowania naukowo-badawcze