logo    
   
     

 
Czym się zajmujemy?

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dwóch podstawowych dziedzinach:

Ochrona powierzchni ziemi:    

- badania stopnia czystości gleb, gruntów i wód podziemnych - przeglądy środowiskowe terenu;

- określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

- oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gruntu;

- koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych;

- metody oczyszczania gleb i gruntów;

- monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych.

Zintegrowana ochrona środowiska:    

- oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych;

- oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji;

- metody ograniczania wpływu na środowisko;

- badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe, oddziaływanie akustyczne);

- pozwolenia emisyjne;

- prawna ochrona środowiska.


Folder informacyjny Zespołu OPZ