logo    
   
     

 
Dr inż. Mirosław Szyłak-SzydłowskiProblematyka badawcza (zainteresowania naukowe):

  • badanie stopnia zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz określanie ich przyczyn,
  • metody rekultywacji terenów zdegradowanych i sposoby ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji wyrobisk oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • analizy mikrobiologiczne, toksykologiczne oraz chemiczne odcieków składowiskowych,
  • wykorzystanie procesów biotechnologicznych do oczyszczania ścieków, gleb i powietrza,
  • badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza odorantami oraz mikroorganizmami emitowanymi z obiektów gospodarki komunalnej,
  • oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z procesami biotechnologicznymi.

Hobby (zainteresowania pozanaukowe):

  • sztuka (literatura, muzyka, film, malarstwo)
  • historia XX wieku
  • ratownictwo medyczne (CPR, BTLS, BLS-AED)
  • sport

Lista publikacji naukowych (2004-2014)