logo    
   
     

 „Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,
gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane"
Ks. St. Staszic (1758-1826)

Oferta dla gospodarki:

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi wykonuje prace badawczo-wdrożeniowe dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i usług oraz administracji samorządowej i rządowej, w zakresie:

> ochrony powierzchni ziemi:

 • rozpoznanie i ocena przyczyn degradacji, w tym zanieczyszczenia, powierzchni ziemi,
 • badanie i ocena stopnia czystości/zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód podziemnych – przeglądy ekologiczne terenu,
 • określanie potrzeb i możliwości oczyszczania (remediacji) i rekultywacji terenów zdegradowanych oraz dobór metod oczyszczania gleb i gruntów,
 • opracowanie koncepcji i projektów rekultywacji terenu z uwzględnieniem kierunków jego zagospodarowania,
 • monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych,
 • badanie i ocena agresywności gruntu i wód

> zintegrowanej ochrony środowiska:

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym głównie komunalnych i przemysłowych,
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji,
 • analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) i gospodarki odpadami (w tym składowiska, kompostownie, zakłady termicznego przetwarzania odpadów),
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe - badania olfaktometryczne, oddziaływanie akustyczne - pomiary sonometryczne),
 • prawna ochrona środowiska.

Lista zrealizowanych projektów
Zakres analiz wykonywanych przez Zespół
Aparatura będąca na wyposażeniu Zespołu

Folder informacyjny Zespołu OPZ