logo    
   
     

 
Publikacje naukowe (2004-2014)

 

 • Oniszk-Popławska A., Kulig A. (2014): Application of odour predictions to spatial planning, the case of agricultural biogas. Chemical Engineering Transactions, vol. 40, AIDIC Servizi, ISBN 978-88-95608-31-0, ISSN 2283-9216, ss. 277-282 (DOI:10.3303/CET1440047)

 • Szyłak-Szydłowski M. (2014), Comparison of two types of field olfactometers for assessing odours in laboratory and field tests, Chemical Engineering Transactions, 40, 67-72 (DOI: 10.3303/CET1440012)

 • Bugajska A., Kulig A. (2014): Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad. [w:] Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, vol. 13, nr 1, s. 123-138 (ISSN: 1899-0665)

 • Bugajska A., Kulig A. (2013): Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli ex-post oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 173-192

 • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. cz. II. Badania rozszerzone. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 86 (12): s. 542-545 (ISSN: 0016-5352, http://www.gazwoda.pl).

 • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. cz. I. Badania pilotażowe. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 86 (11): s. 512-514 (ISSN: 0016-5352, http://www.gazwoda.pl).
 • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): "Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Treatment Plants in Poland". Chemical Engineering Transactions, vol. 30, 271-276. DOI:10.3303/CET1230046, http://www.aidic.it/cet/index.html AIDIC Servizi, Italy.

 • Barczak R., Kulig A., Szyłak-Szydłowski M. (2012): "Olfactometric Methods Application for Odour Nuisance Assessment of Wastewater Treatment Facilities in Poland". Chemical Engineering Transactions, vol. 30, 187-192. DOI:10.3303/CET1230046, http://www.aidic.it/cet/index.html AIDIC Servizi, Milano, Italy.

 • Barczak R., Kulig A. (2012): Klasyfikacja metod badawczych stosowanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych. [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, s. 65-72. Pod red. T.M. Traczewskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • Kulig A., Gałązka E. (2012): Wpływ trzech rodzajów podłoża na emisję par niebezpiecznych dla środowiska (na przykładzie heksanu) z rozlewisk cieczy palnych i toksycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria "Inżynieria Środowiska" (ISSN: 1234-4338). Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska. z. nr 59, s. 51-65.
 • Szyłak-Szydłowski M., Korniłłowicz-Kowalska T. (2012): The mycobiota of landfill leachates in the pretreatment process in a sequencing batch reactor, , Central European Journal of Biology, 7 (2), 250-258
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K. (2011): Oddziaływanie zapachowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – badania inwentaryzacyjne. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 45, 1 (256), 1-11, 2011.
 • Szyłak-Szydłowski M. (2011): Ocena zmian toksyczności odcieków ze składowiska odpadów podczas ich biologicznego oczyszczania, Ochrona Środowiska, nr 33, 2, 2011
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K. (2010): Oddziaływanie zapachowe składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polsce – badania inwentaryzacyjne. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 44, 4, 125-133, 2010.
 • Kulig A., Grabińska-Łoniewska A., Pajor E., Szyłak-Szydłowski M. (2010): Listeria monocytogenes and chemical pollutants migration with landfill leachates. Environmental Engineering, Taylor & Francis Group London, New York, Singapore, pp. 203-212.
 • Podedworna J., Kulig A., Heidrich Zb. (2010): Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400÷100 000 RLM) - analiza na podstawie wyników badań ankietowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10’2010, s. 22-29.
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2010): Główne zanieczyszczenia mikrobiologiczne odcieków składowiskowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9'2010, s. 15-17
 • Kulig A. (2010): Przegląd ekologiczny terenu - możliwości i ograniczenia metodyczne. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 15, nr 2, s. 125-139
 • Szyłak-Szydłowski M. (2010): Sztuka prezentacji, czyli zastosowanie multimediów w dydaktyce. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 15, nr 2, s. 197-199
 • Barczak R., Sówka I., Nych A., Skrętowicz M., Zwoździak P. (2010): Application of the standard Sniffin’ Sticks method to the determination Odor Inspectors’ olfactory sensitivity in Poland [w:] Chemical Engineering Transactions. vol. 23, pp. 13-18. AIDIC Servizi S.r.l., Milano.
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Sinicyn G. (2010): Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Landfills in Poland. [w:]Chemical Engineering Transactions. vol. 23, pp. 249-254. AIDIC Servizi S.r.l., Milano.
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2010): Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce. [w:] „Współczesna problematyka odorów”. Pod red. M.I. Szynkowskiej i J. Zwoździaka, s. 14-53. WN-T Warszawa.

 • Podedworna J., Kulig A., Heidrich Zb., Sinicyn G. (2010): Ocena oddziaływania zapachowego procesów mechanicznego oczyszczania ścieków. Przemysł Chemiczny, 89 (4), s. 517-523.
 • Kaczyńska-Sajko K. (2010): Wybrane metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego z ciężkich frakcji ropy naftowej, na przykładzie obiektów z terenu Podkarpacia, Monografia  Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej „Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie  odpadów”, Lublin,  s. 127-136.
 • Kaczyńska-Sajko K. (2010): Wpływ rodzaju zaszczepienia na skuteczność biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w procesie oczyszczania zawartości wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 58, s. 17-32. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Barczak R. (2010): Metody pobierania próbek do oznaczeń olfaktometrycznych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 58, s. 61-75. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Kulig A., Barczak R. (2010): “Effective Microorganisms” (EM) in reducing noxiousness of selected odorant sources. Environment Protection Engineering. Vol. 36, No. 1, pp. 13-24.
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2009): Formation of the activated sludge biocenosis during landfill leachate pre-treatment in SBR. Archives Env. Protection, z. 35, nr 2, pp. 53-66. Zabrze.
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2009): Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce na podstawie badań ankietowych. Chemik Nauka∙Technika∙Rynek, 11 (2009), s. 414-420.
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2009): Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocean ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych. Przemysł Chemiczny, 88 (5). s. 484-492.
 • Kulig A. (2009): Procedury ocen oddziaływania na środowisko a obszary Natura 2000 w Polsce. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 14, nr 1-2, s. 15-35
 • Kulig A., Ossowska-Cypryk K. (2009): Analiza porównawcza wyników badania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza przy pobieraniu próbek metodą sedymentacyjną oraz zderzeniową lub filtracyjną. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 56, s. 45-101. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2009): Metody neutralizacji odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 56, s. 21-44. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Kaczyńska A. K., Kulig A. (2009): Cleaning the environment from petroleum-derivative hydrocarbons on the example of a dumping site for liquid waste from crude oil wells. W monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, pp. 63-72. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice.
 • Malanowska A., Kulig A. (2008): Analiza problemu oddziaływania zapachowego na podstawie skarg ludności oraz inwentaryzacji źródeł odorantów w gospodarce ściekowej w Polsce oraz na terenie województwa mazowieckiego”. VI konferencja „Problemy unieszkodliwiania odpadów”, s. 58-63. Politechnika Warszawska. Warszawa.
 • Kulig A., Sinicyn G., Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Zb., Podedworna J. (2008): Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection. ed. by CzechPolTrade. Prague, 2008, vol. 9, pp. 549-563.
 • Kulig A. (2008): Procedury ocen środowiskowych w budownictwie. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Tom IV Zrównoważony rozwój w budownictwie. PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 29-41.
 • Pusz A. (2008): Model of heavy metals translocation from soils to plants. Mat. Konf 4th European Conference Bioremediation
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2008): Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR  Rocznik Ochrony Środowiska, tom 10, s. 444-456
 • Kaczyńska A. K., Kiepurski J. (2007): Rekultywacja terenu wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Inżynieria Ekologiczna nr 19, s. 89-96.
 • Kaczyńska A. K. (2007): Bioremediacja zanieczyszczeń ropopochodnych w kilkuetapowym procesie oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Materiały II Konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”. Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 175-181.
 • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2007): Physico-chemical and microbiological characteristics of leachates from Polish municipal landfills. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, New York, Singapore, s. 327-337.
 • Pusz A. (2007): "Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals". Journal of Hazardous Material (149) pp. 590-597.
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A., Reynaerts M., Skrzypiec M. (2007): Wpływ obciążenia osadu czynnego na efektywność podczyszczania odcieków w reaktorze SBR., Zeszyty Naukowe Wydziału BiIŚ Politechniki Koszalińskiej Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, s. 611-622
 • Kulig A. (2006): "Environmental Impact Assessment for Municipal Utilities by Measurement and Modelling Based Methods". The International Conference "Protection and Restoration of the Environment VIII". Chania. Crete, Greece, July 2-7, Mat. konf. pp. 517-518.
 • Pusz A. (2006): "Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals" The International Conference "Protection and Restoration of the Environment VIII". Chania. Crete, Greece, July 2-7, Mat. konf. pp. 119-120.
 • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2005): Charakterystyka fizykochemiczna i mikrobiologiczna odcieków z różnych składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały, tom 2. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, s. 433 - 442. Lublin.
 • Ossowska-Cypryk K., Kulig A. (2005): Oddziaływanie zapachowe procesów mikrobiologicznych przebiegających w obiektach gospodarki komunalnej. Zeszyty Komunalne 10 (33) 2005, s. 75-82. Przegląd Komunalny 10/2005.
 • Kulig A. (2004b): Ocena wpływu prac modernizacyjnych w obiektach gospodarki ściekowej na zakres ich uciążliwego oddziaływania na otoczenie. Zeszyty Naukowe „Inżynieria Środowiska”, t. 9, z. 1. s. 107-122. AGH Kraków.
 • Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Szyłak-Szydłowski M., Kalinowski R. (2004) Badania toksyczności w procesie biodegradacji endosulfanu. Inżynieria i Ochrona Środowiska PAN tom 7, nr 3-4, s. 353-365