logo    
   
     

 Lista zrealizowanych projektów

Projekty badawcze zrealizowane w Zespole Ochrony Powierzchni Ziemi:

  • „Badania monitoringowe oraz modelowe stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu w środowisku gruntowo-wodnym oraz w wodach podziemnych w rejonie Celsa »Huta Ostrowiec«”. Lata 2008-2011 (wspólnie z Zespołem Hydrologii).
  • Grant MNiSzW „Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”. Lata 2009-2011.
  • „Badania i ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków »Czajka« w Warszawie”. Lata 2009-2010 (wspólnie z Zakładem Biologii).
  • „Projekt rekultywacji Składowiska Odpadów Przemysłowych w Krzemionkach Opatowskich”. Lata 2009-2010 (wspólnie z zespołem prof. T. Gołdy z AGH).
  • Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN-5/2/2006 pt.: „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”; Zadanie badawcze Nr 1/2: „Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej” . Lata 2007-2010 (wspólnie z Zespołem Hydrologii i Zespołem Gospodarki Odpadami oraz Zakładem Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków).
  • „Badania wód podziemnych, w ramach prowadzonego monitoringu lokalnego wód w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach Opatowskich”. Umowa coroczna.